Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Krzysztof Niewrzęda

ur. w 1964 r. w Szczecinie

Poeta, pro­zaik i ese­ista. Mieszka w Ber­li­nie i Szcze­ci­nie. Fina­li­sta Nagrody Poetyc­kiej SILESIUS (2011), lau­reat Euro­pej­skiego Kon­kursu na Pol­ski Wiersz Emi­gra­cyjny (1997) i Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Lite­rac­kiego im. Marka Hła­ski (2003). Nomi­no­wany do Nagrody Mediów Publicz­nych w dzie­dzi­nie lite­ra­tury pięk­nej COGITO (2008) i Euro­pej­skiej Nagrody Lite­rac­kiej (2009) za powieść „Wariant do sprawdzenia”.

Autor sze­regu tomi­ków wier­szy, zbioru ese­jów „Czas prze­pro­wadzki”, powie­ści „Poszu­ki­wa­nie cało­ści”, „Wariant do spraw­dze­nia” oraz powie­ści poetyc­kiej „Second life”.

powrót