Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Konrad Wojtyła

ur. w 1979 r. w Zie­lo­nej Górze

Pol­ski poeta, dzien­ni­karz, kry­tyk lite­racki. Miesz­ka­niec Szcze­cina. Od 1998 r. zwią­zany z Pol­skim Radiem, od 2003 r. z Pol­skim Radiem Szczecin.

W latach 2005–2009 z-ca redak­tora naczel­nego kwar­tal­nika „fo:pa”, od 2012 roku redak­tor naczelny kwar­tal­nika „Ele­Wa­tor”. Wice­pre­zes Fun­da­cji Lite­ra­tury im. Hen­ryka Berezy w Szcze­ci­nie, współ­pra­cow­nik maga­zynu „PAPER­mint”. Gospo­darz spo­tkań lite­rac­kich orga­ni­zo­wa­nych przez Miej­ską Biblio­tekę Publiczną w Szcze­ci­nie i „fo:pa”

powrót