Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Kinga Hartmann-Wóycicka

ur. 1953

Peda­gog, absol­wentka Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, od 1984 r. mieszka i pra­cuje w Niem­czech. Pra­cow­nik władz oświa­to­wych Sak­so­nii, obec­nie kie­row­nik biura Sak­soń­skiej Agen­cji Oświa­to­wej ds. pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych w Gör­litz. Ini­cja­torka wpro­wa­dza­nia języka pol­skiego jako ojczy­stego i obcego w szko­łach w Bre­mie i Anger­münde (Bran­den­bur­gia), edu­ka­cji dwu­ję­zycz­nej, autorka pod­ręcz­ni­ków do naucza­nia języka pol­skiego, polsko-niemieckich mate­ria­łów do naucza­nia histo­rii. Orga­ni­za­torka polsko-niemieckich spo­tkań oświa­to­wych, pro­gra­mów współ­pracy szkół pogra­ni­cza, współ­twór­czyni saksońsko-dolnośląskiego modelu współ­pracy w dzie­dzi­nie edukacji.

powrót