Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Kazimierz Monkiewicz

Mene­dżer kul­tury od wielu lat zwią­zany z prze­my­słem m.in. muzycz­nym. Był Pre­ze­sem Pana­so­nic Pol­ska. Pra­cuje w sek­to­rze kul­tury, m.in. był Dyrek­to­rem Naro­do­wego Insty­tutu Fry­de­ryka Cho­pina, od 2011 r. jest zastępcą Dyrek­tora Naro­do­wego Cen­trum Kultury.

powrót