Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Katarzyna Dziurdzikowska

Szcze­ci­nianka, absol­wentka Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu, skrzy­paczka, peda­gog instru­men­talny. Dyrek­tor Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Muzycz­nej I stop­nia im. prof. Marka Jasiń­skiego w Szcze­ci­nie. Uczest­nik Okrą­głego Stołu na temat szcze­ciń­skiej oświaty,  czło­nek Ogól­no­pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Kadry Kie­row­ni­czej Oświaty. Orga­ni­za­tor wielu kon­kur­sów, warsz­ta­tów instru­men­tal­nych i przed­się­wzięć arty­stycz­nych o zasięgu ogólnopolskim.

Ukoń­czone Stu­dia Pody­plo­mowe w zakre­sie : Tyflo­dy­dak­tyki , Orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia w oświa­cie, Zarzą­dza­nia Kul­turą z wybra­nymi aspek­tami zarzą­dza­nia szkol­nic­twem artystycznym.

powrót