Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Kamil Kuskowski

Absol­went Pań­stwo­wego Liceum Sztuk Pla­stycz­nych im. A. Kenara w Zako­pa­nem i ASP im. Wł. Strze­miń­skiego na Wydziale Tka­niny i Ubioru w Łodzi.

Od 2008 dr habi­li­to­wany, od 2012 pro­fe­sor. W latach 1999–2011 pra­co­wał w ASP w Łodzi, od 2010 zatrud­niony w Aka­de­mii Sztuki w Szcze­ci­nie, gdzie pro­wa­dzi Pra­cow­nię Dzia­łań Audio­wi­zu­al­nych i Ani­ma­cji w Kate­drze Nowych Mediów na Wydziale Malar­stwa i Nowych Mediów. Dzie­kan Wydziału Malar­stwa i Nowych Mediów. W latach 2008–2011 pro­wa­dził Gale­rię Zona Sztuki Aktu­al­nej w Łodzi. Od 2011 pro­wa­dzi Gale­rię Aka­de­mii Sztuki — Zona Sztuki Aktu­al­nej w Szczecinie.

powrót