Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Jarosław Lipszyc

ur. 1975

Pol­ski poeta, dzien­ni­karz oraz dzia­łacz na rzecz wol­nej kul­tury. Pre­zes Fun­da­cji Nowo­cze­sna Pol­ska (pro­jekty: Wolne Lek­tury, Wolne Pod­ręcz­niki oraz Czy­tamy Słuchając).

Ini­cja­tor „Listu otwar­tego prze­ciw wpro­wa­dze­niu paten­tów na opro­gra­mo­wa­nie” (2005), „Listu otwar­tego prze­ciwko DRM” (2006) oraz Koali­cji Otwar­tej Edu­ka­cji, zrze­sza­ją­cej orga­ni­za­cje wspie­ra­jące ideę roz­wi­ja­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia otwar­tych zaso­bów edu­ka­cyj­nych. W 2012 aktywny uczest­nik pro­te­stów prze­ciw przy­ję­ciu przez Pol­skę umowy ACTA.

powrót