Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Jarosław Czuba

Zastępca dyrek­tora Naro­do­wego Insty­tutu Audio­wi­zu­al­nego. Praw­nik, absol­went SGH i WSPiZ na kie­runku zarzą­dza­nie. Peł­nił obo­wiązki Dyrek­tora Gene­ral­nego Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego oraz Dyrek­tora Depar­ta­mentu Praw­nego MKiDN. Był odpo­wie­dzialny za reali­za­cję poli­tyki audio­wi­zu­al­nej oraz spra­wo­wał funk­cję dele­gata kra­jo­wego do Grupy Robo­czej ds. Audio­wi­zu­al­nych Rady UE. Czło­nek Rady Programowo-Naukowej Fil­mo­teki Naro­do­wej. Wykła­dowca i uczest­nik licz­nych debat śro­do­wi­sko­wych. Posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w kie­ro­wa­niu insty­tu­cjami kultury.

powrót