Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Jarosław Bondar

Absol­went Wydziału Budow­nic­twa i Archi­tek­tury Poli­tech­niki Szcze­ciń­skiej i Wydziału Archi­tek­tury Poli­tech­niki War­szaw­skiej. Adiunkt w Zakła­dzie Pro­jek­to­wa­nia Archi­tek­to­nicz­nego WBiA Zachod­nio­po­mor­skiego Uni­wer­sy­tetu Tech­no­lo­gicz­nego w Szcze­ci­nie. Dzia­łal­ność pro­jek­towa w pra­cowni LA Labo­ra­to­rium Archi­tek­tury (od 1995r).
Łączy prak­tykę zawodu archi­tekta z dzia­łal­no­ścią naukową i dydak­tyczną. Uczest­nik i lau­reat, wraz z zespo­łem LA Labo­ra­to­rium Archi­tek­tury, kon­kur­sów archi­tek­to­nicz­nych. Czło­nek Zarządu Oddziału Sto­wa­rzy­sze­nia Archi­tek­tów Pol­skich Odział Szczecin.

powrót