Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Janina Kochanowska

Absol­wentka KUL, histo­ryk sztuki, dr nauk huma­ni­stycz­nych ( US), wie­lo­letni wykła­dowca WSSU w Szcze­ci­nie, zało­ży­cielka i pre­zes stow. Aka­de­mia Umie­jęt­no­ści „Tra­dy­cja“ w Leśnie Gór­nym, pro­wa­dzą­cego bada­nia nad sztuką pomor­ską. Autorka ponad 40 publi­ka­cji nauko­wych i licz­nych popu­lar­no­nau­ko­wych, w tym :“Kul­tura arty­styczna na dwo­rze ksią­żat pomor­skich“, „Tajem­nice Pomo­rza“, „Perły Pomo­rza“. Od 10 lat – redak­tor naukowy cyklicz­nego wydaw­nic­twa „Trze­bia­tów – spo­tka­nia pomorskie“.

powrót