Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Jacek Lenart

Szcze­ci­nia­nin, Absol­went Wydziału Budow­nic­twa i Archi­tek­tury Poli­tech­niki Szcze­ciń­skiej oraz Poli­tech­niki War­szaw­skiej. Wice­pre­zes Zarządu Oddziału Szcze­ciń­skiego SARP (1982–1989 oraz 2012–2013), wice­pre­zes Zarządu Głów­nego SARP 1997–2003, od 2012 sędzia kon­kur­sowy SARP

Dzia­łacz szcze­ciń­skiej „Soli­dar­no­ści”, współ­wła­ści­ciel i pro­jek­tant w pra­cowni „STUDIO A4”. Autor i współ­au­tor sze­regu pro­jek­tów i reali­za­cji, m.in. pawi­lonu na Placu Żoł­nie­rza w Szcze­ci­nie, 2013 — adap­ta­cja tzw. Sta­rej Trans­for­ma­torni na Gale­rię Sztuki Współ­cze­snej TRAFO, Nowej Fil­har­mo­nii w Szcze­ci­nie (współ­praca z EBV, Barcelona).

powrót