Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Jacek Friedrich

Histo­ryk sztuki. Pra­cow­nik Insty­tutu Histo­rii Sztuki UG. Dyrek­tor Muzeum Mia­sta Gdyni. Bada m. in. dzieje archi­tek­tury nowo­cze­snej, dzieje dys­kursu archi­tek­to­nicz­nego, dzieje pro­jek­to­wa­nia w Pol­sce po 1945 r., dzieje ochrony zabyt­ków oraz dzieje archi­tek­tury i sztuki Gdań­ska nowo­żyt­nego i nowo­cze­snego. Autor ponad 100 tek­stów nauko­wych i popu­lar­nych publi­ko­wa­nych w kraju i za gra­nicą. Autor kilku ksią­żek m. in. Neue Stadt in altem Gewand. Der Wie­de­rau­fbau von Dan­zig 1945–1960, Köln-Weimar-Wien 2010.

 

 

powrót