Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Ewa Stanecka

Absol­wentka (1972 r.) Wydziału Sztuk Pięk­nych Uni­wer­sy­tetu w Toru­niu i stu­diów pody­plo­mo­wych w zakre­sie ochrony i kon­ser­wa­cji zabyt­ko­wych zało­żeń ogro­do­wych w SGGW w War­sza­wie. Od 1991 r. jest Woje­wódz­kim Kon­ser­wa­to­rem Zabyt­ków w Szcze­ci­nie. Należy do wielu orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i zawo­do­wych. Autorka licz­nych bran­żo­wych publi­ka­cji naukowych.

powrót