Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Emilia Goch

Szcze­ci­nianka, alto­wio­listka. Z wyróż­nie­niem ukoń­czyła Aka­de­mię Muzyczną im. I. J. Pade­rew­skiego w Pozna­niu, z filią w Szcze­ci­nie. Wie­lo­krotna sty­pen­dystka Pre­zy­denta Mia­sta Szcze­cin, otrzy­mała rów­nież nagrodę Mar­szałka Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego za naj­lep­szy dyplom ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych w dzie­dzi­nie sztuk muzycznych.

W 2008 roku zało­żyła kame­ralną orkie­strę smycz­kową Bal­tic Neo­po­lis, którą kie­ruje do dziś. Jest rów­nież pre­ze­ską Sto­wa­rzy­sze­nia Bal­tic Neo­po­lis Orche­stra – jed­nej z naj­pręż­niej dzia­ła­ją­cych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w woje­wódz­twie zachodniopomorskim.

powrót