Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Elżbieta Cherezińska

ur. 1972 w Pile

Pol­ska pisarka i teatro­lożka. Absol­wentka Wydziału Wie­dzy o Teatrze Aka­de­mii Teatral­nej im. Alek­san­dra Zelwe­ro­wi­cza w War­sza­wie. W 2009 otrzy­mała sty­pen­dium im. Jerzego Koeniga dla absol­wen­tów Wydziału.

Napi­sała „Z jed­nej strony, z dru­giej strony”, (War­szawa 2005) — Jedyną, lite­racka bio­gra­fię byłego amba­sa­dora Izra­ela w Pol­sce, Sze­wa­cha Weissa; „Byłam sekre­tarką Rum­kow­skiego. Dzien­niki Etki Daum” ( War­szawa 2008); „Grę w kości” (War­szawa 2010), „Koronę śniegu i krwi” (War­szawa 2012). Jest rów­nież autorką skła­da­ją­cego się z czte­rech czę­ści cyklu „Pół­nocna droga”.

powrót