Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Edward Osina

Pre­zes Zarządu Przed­się­bior­stwa Budow­la­nego „CALBUD” Sp. z o.o. Absol­went Wydziału Budow­nic­twa i Archi­tek­tury Poli­tech­niki Szcze­ciń­skiej. W 1991 roku zało­żył Przed­się­bior­stwo Budow­lane „CALBUD” Sp. z o.o..

Jest rów­nież wice­pre­ze­sem Zarządu Busi­ness Cen­tre Club i kanc­le­rzem Loży Szcze­ciń­skiej BCC oraz pre­ze­sem Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Muzeum Naro­do­wego w Szcze­ci­nie. Zasiada także w Radzie Gospo­dar­czej przy Pre­zy­den­cie Mia­sta Szcze­cina. Lau­reat wielu nagród i wyróż­nień, w tym m.in.: Perła Biz­nesu 2005, Mene­dżer Pomo­rza 2005, Mece­nas Kul­tury Szcze­cina 2010, Złota Odznaka Hono­rowa Gryfa Zachod­nio­po­mor­skiego, Złota Sta­tu­etka Lidera Pol­skiego Biz­nesu 2012.

powrót