Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

dr Rafał Makała

Histo­ryk sztuki, absol­went UAM w Pozna­niu oraz Uni­wer­sy­tetu w Kolo­nii. W 2003 r. uzy­skał sto­pień dok­tora histo­rii sztuki UAM. W latach 1992–1995 pra­co­wał w BWA w Szcze­ci­nie, od 1995 r. na Uni­wer­sy­te­cie Szcze­ciń­skim. W latach 2003–2012. wice­dy­rek­tor Muzeum Naro­do­wego w Szcze­ci­nie, od 2013 r. redak­tor wydaw­nictw nauko­wych tegoż muzeum. Redak­tor rocz­nika „Mate­riały Zachod­nio­po­mor­skie” oraz serii wydaw­ni­czej Biblio­teka Naukowa MNS, kie­row­nik pro­jek­tów nauko­wych i naukowo-wystawienniczych. Sty­pen­dy­sta pol­skich i zagra­nicz­nych fundacji.

Zaj­muje się sztuką nowo­żytną i nowo­cze­sną oraz histo­rią kolekcjonerstwa.

powrót