Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Dr Paweł Migdalski

ur. 1979

Histo­ryk, stu­dia na uni­wer­sy­te­tach w: Szcze­ci­nie, Pozna­niu, Mar­burgu, Gre­ifswal­dzie; adiunkt w Insty­tu­cie Histo­rii i Sto­sun­ków Mię­dzy­na­ro­do­wych USz, wykła­dał m.in. w Insty­tu­cie Histo­rii Uni­wer­sy­tetu Gre­ifswaldz­kiego i na tam­tej­szym stu­dium dok­to­ranc­kim „Bal­tic Bor­der­lands”. Główne tematy badań: histo­ria Pomo­rza Zachod­niego i Nowej Mar­chii, sto­sunki słowiańsko-duńskie, pamięć zbio­rowa i poli­tyka histo­ryczna. Współ­za­ło­ży­ciel i pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Historyczno-Kulturalnego „Terra Inco­gnita” w Choj­nie. Autor kil­ku­dzie­się­ciu arty­ku­łów i ksią­żek, redak­tor i współ­re­dak­tor prac zbiorowych.

powrót