Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Dr Marta Grzechnik

Histo­ryczka, absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego i Euro­pej­skiego Insty­tutu Uni­wer­sy­tec­kiego we Flo­ren­cji, lau­re­atka sty­pen­dium Marie Curie na Uni­wer­sy­te­cie Söder­törn w Sztok­hol­mie. Obec­nie uczest­niczka mię­dzy­na­ro­do­wego pro­gramu badaw­czego „Bal­tic Bor­der­lands: Shi­fting Boun­da­ries of Mind and Cul­ture in the Bor­der­lands of the Bal­tic Sea Region” oraz adiunkt w Insty­tu­cie Skan­dy­na­wi­styki i Lin­gwi­styki Sto­so­wa­nej Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. Zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze obej­mują histo­rię i histo­rio­gra­fię regionu bał­tyc­kiego, Europy Pół­noc­nej oraz pogra­ni­cza polsko-niemieckiego po II woj­nie świa­to­wej, histo­rię regio­nalną oraz histo­rię pojęć.

powrót