Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

dr Jarosław Lubiak

Kura­tor w Muzeum Sztuki w Łodzi, adiunkt w Kate­drze Nowych Mediów Wydziału Sztuk Wizu­al­nych Aka­de­mii Sztuki w Szcze­ci­nie. Absol­went Insty­tutu Histo­rii Sztuki UAM oraz Szkoły Nauk Spo­łecz­nych przy Insty­tu­cie Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii PAN w War­sza­wie. Zaj­muje się prze­kształ­ce­niami sztuki współ­cze­snej oraz histo­rią sztuki XX w. w rela­cji z aktu­alną filo­zo­fią i w odnie­sie­niu do prze­mian polityczno-społeczno-ekonomicznych, w szcze­gól­no­ści — do trans­for­ma­cji sfery publicznej.

Kura­tor wystaw w Pol­sce i za gra­nicą, autor wielu arty­ku­łów nauko­wych i tek­stów kry­tycz­nych oraz redak­tor sze­regu publikacji.

powrót