Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd

Роман Дрозд ur.1963

Histo­ryk, od 2008 r. rek­tor Pomor­skiej Aka­de­mii Peda­go­gicz­nej w Słup­sku, w latach 2004-09 wice­prze­wod­ni­czący Związku Ukra­iń­ców w Pol­sce, prze­wod­ni­czący Ukra­iń­skiego Towa­rzy­stwa Histo­rycz­nego w Pol­sce. Zaj­muje się poli­tyką naro­do­wo­ściową, dzie­jami mniej­szo­ści ukra­iń­skiej w Pol­sce po 1945 r., spo­łe­czeń­stwem północno-zachodniej Polski.

Autor i współ­au­tor ksią­żek histo­rycz­nych, uczest­nik gre­miów zaj­mu­ją­cych się sto­sun­kami polsko-ukraińskimi.

powrót