Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Dr Dariusz Kacprzak

Histo­ryk sztuki, muze­olog i muze­al­nik (kustosz dyplo­mo­wany). Absol­went Insty­tutu Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, Pody­plo­mo­wego Stu­dium Muze­al­ni­czego przy IHS UW, dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie histo­rii sztuki, wie­lo­letni kustosz zbio­rów daw­nej sztuki euro­pej­skiej w Muzeum Sztuki w Łodzi, od 2008 roku zwią­zany ze Szcze­ci­nem, pełni obo­wiązki zastępcy dyrek­tora ds. nauko­wych w Muzeum Naro­do­wym w Szcze­ci­nie. Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Histo­ry­ków Sztuki (SHS), Inter­na­tio­nal Coun­cil of Museums (ICOM), Inter­na­tio­nal Coun­cil for Cura­tors of Dutch and Fle­mish Art (CODART), a także czło­nek hono­rowy Scha­dow Gesel­l­schaft Ber­lin. Za swą dzia­łal­ność wyróż­niony hono­rową odznaką Zasłu­żony dla Kul­tury Pol­skiej oraz Meda­lem Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej.

powrót