Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Alicja Morawska-Rubczak

Badacz, kry­tyk, kura­tor pro­jek­tów teatral­nych dla dzieci. Dok­to­rantka w Zakła­dzie Este­tyki Lite­rac­kiej na Wydziale Filo­lo­gii Pol­skiej i Kla­sycz­nej UAM. W latach 2010–2011 reali­zo­wała sty­pen­dium na Uni­wer­sy­te­cie w Kopen­ha­dze. Jest peda­go­giem teatru i kie­row­ni­kiem lite­rac­kim w Opol­skim Teatrze Lalki i Aktora.
Współ­pra­cuje z Insty­tu­tem Teatral­nym w War­sza­wie, Cen­trum Sztuki Dziecka, Art Sta­tions Foun­da­tion, Fun­da­cją Nuova, Insty­tu­tem Adama Mic­kie­wi­cza oraz cza­so­pi­smami sze­re­giem cza­so­pism. Jest człon­kiem Inter­na­tio­nal The­atre for Young Audien­ces Rese­arch Network.

Pro­wa­dzi wła­snego bloga poświę­co­nego teatrowi.

powrót