Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Dorota Serwa

Dorota Serwa uro­dziła się w 1972 roku w Szcze­ci­nie, ale od 2000 roku miesz­kała w War­sza­wie.
Przez 6 lat kie­ro­wała Dzia­łem Edu­ka­cji Kul­tu­ral­nej i Foto­pla­sti­ko­nem War­szaw­skim w Muzeum Powsta­nia War­szaw­skiego, gdzie odpo­wie­dzialna była m.in. za pro­duk­cję wyda­rzeń muzycz­nych oraz zarzą­dza­nie pro­jek­tami wydaw­ni­czymi, w tym fono­gra­ficz­nymi. Wcze­śniej była m.in. zastępcą dyrek­tora Naro­do­wego Cen­trum Kul­tury, wykła­dowcą w Pol­skiej Aka­de­mii Nauk czy eks­per­tem w Fun­da­cji Edu­ka­cji Eko­no­micz­nej. Z wykształ­ce­nia jest muzy­ko­lo­giem oraz mene­dże­rem Zarzą­dza­nia Zaso­bami Ludz­kimi. Karierę zawo­dową zaczy­nała w 1991 r. m.in. w Radiu Szcze­cin. Pracę w Fil­har­mo­nii im. M. Kar­ło­wi­cza w Szcze­ci­nie na sta­no­wi­sku Dyrek­tora roz­po­częła 1 wrze­śnia 2012 roku.

powrót