Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Dorota Kowalewska

Dyrek­tor Regio­nal­nego Ośrodka Debaty Mię­dzy­na­ro­do­wej, asy­stent w Zakła­dzie Naj­now­szych Dzie­jów Poli­tycz­nych i Pro­ble­mów Etnicz­nych IPiE US. Zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze doty­czą poli­tyki etnicz­nej, komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej oraz roli NGO-sów w kre­owa­niu prze­strzeni społecznopolitycznej. Aktyw­nie pozy­skuje środki zewnętrzne dla insty­tu­cji oraz orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych w obsza­rze kul­tury. Wie­dzę prak­tyczną prze­ka­zuje słu­cha­czom kur­sów, szko­leń oraz stu­diów, a także wyko­rzy­stuje w dzia­łal­no­ści na rzecz orga­ni­za­cji pozarządowych.

powrót