Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Dorota Folga-Januszewska

Histo­ryk sztuki, muze­olog, kry­tyk. Stu­dia, dok­to­rat i habi­li­ta­cja na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. W latach 2008–2013 kie­row­nik Kate­dry Sztuki, Teo­rii i Muze­olo­gii Współ­cze­snej, Insty­tut Histo­rii Sztuki, UKSW, 2011–2012 dyrek­tor Insty­tutu Muze­olo­gii UKSW. Ini­cja­torka nowego kie­runku stu­diów – Muze­olo­gii, otwar­tego w 2011 na UKSW, od 2010 wykła­dowca ASP w War­sza­wie. Czło­nek AICAICOM, od 2013 komi­tetu SPEC ICOM, eks­pert Naro­do­wego Cen­trum Nauki, od 2013 czło­nek Zespołu inter­dy­scy­pli­nar­nego do spraw pro­jek­tów Naro­do­wego Pro­gramu Roz­woju Huma­ni­styki.
Autorka ponad 300 ksią­żek, kata­lo­gów, arty­ku­łów i opra­co­wań w zakre­sie sztuki i teo­rii sztuki XVII-XX wieku, gra­fiki współ­cze­snej oraz muze­olo­gii; autorka sce­na­riu­szy i kura­tor 50 wystaw.

powrót