Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Bogdan Twardochleb

Dzien­ni­karz i publi­cy­sta „Kuriera Szcze­ciń­skiego”, w któ­rym reda­guje m.in. doda­tek „Przez gra­nice”, poświę­cony spra­wom pogra­ni­cza polsko-niemieckiego. Uczest­nik debat polsko-niemieckich, współ­ini­cja­tor wie­lo­let­niej współ­pracy „Kuriera Szcze­ciń­skiego” i „Nord­ku­riera”, autor arty­ku­łów i ese­jów dru­ko­wa­nych m.in. w polsko-niemieckim kwar­tal­niku „Dia­log”, „Zeszy­tach Kulic­kich”, cza­so­pi­śmie „Pom­mern”, w wydaw­nic­twach zbio­ro­wych, por­ta­lach „Trans­Odra” i „Geschichte im Fluss”.

powrót