Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Bogdan Chęć

Dyrek­tor SP 61 w Szcze­ci­nie nale­żą­cej do Sieci Szkół Przy­ja­znych. Współ­za­ło­ży­ciel Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­ców.  Orga­ni­za­tor wielu kon­fe­ren­cji,  rów­nież mię­dzy­na­ro­do­wych,  poświę­co­nych  part­ner­skiej współ­pracy nauczy­cieli i rodzi­ców.  Orga­ni­za­tor cyklu spo­tkań Aka­de­mii Nauczy­ciel­skiej z udzia­łem wybit­nych ludzi kul­tury i  edu­ka­cji. Orga­ni­za­tor  Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Edu­ka­cyj­nej pt. „Edu­ka­cja Jako Prze­strzeń Spotkania”.

W jego szkole od wielu lat działa pierw­szy w woje­wódz­twie i jeden z nie­wielu w Pol­sce pro­jekt klasy arty­stycz­nej o pro­filu pla­stycz­nym pod patro­na­tem Liceum Pla­stycz­nego i Aka­de­mii Sztuki w Szcze­ci­nie. Ideą tej inno­wa­cji jest nie tyle kształ­ce­nie przy­szłych arty­stów, ale przede wszyst­kim wraż­li­wych mło­dych ludzi otwar­tych na sztukę, któ­rzy świa­do­mie będą korzy­stać z wie­lo­ra­kich dóbr kul­tury, któ­rzy zapeł­nią gale­rie i sale koncertowe.

powrót