Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Artur Daniel Liskowacki

Pisarz, poeta, dzien­ni­karz, autor słu­cho­wisk radio­wych, kry­tyk teatralny. Absol­went Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Poezję, prozę, szkice lite­rac­kie, recen­zje i arty­kuły publi­cy­styczne dru­ko­wał w wielu pismach lite­rac­kich i spo­łecz­no­kul­tu­ral­nych. W swo­jej twór­czo­ści wiele miej­sca poświęca histo­rii Pomo­rza, w szcze­gól­no­ści nie­miec­kiej prze­szło­ści Szczecina.

Należy do czo­ło­wych kry­ty­ków teatral­nych w Pol­sce. Wie­lo­krotny juror Ogól­no­pol­skiego Prze­glądu Teatru Małych Form w Szczecinie.

powrót