Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Alicja Knast

W latach 1995–2003 – adiunkt w Muzeum Naro­do­wym w Pozna­niu; 2005–2006 – wykła­dowca Lon­don Metro­po­li­tan Uni­ver­sity oraz pra­cow­nik naukowy Uni­ver­sity of Ply­mo­uth (do 2008); 2009–2012 – Kura­tor Muzeum F. Cho­pina w NIFC w War­sza­wie. Obec­nie Dyrek­tor Gene­ralny Wystawy Głów­nej Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich w Sto­wa­rzy­sze­niu ŻIH.

Autorka kil­ku­dzie­się­ciu publi­ka­cji z dzie­dziny instru­men­to­lo­gii, per­cep­cji muzyki oraz stra­te­gii ucze­nia implicite.

powrót