Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

KONTAKT

Infor­ma­cji i odpo­wie­dzi na pyta­nia Biuro Obsługi Kon­gresu udziela pod adresem:

kongres@zamek.szczecin.pl

Tele­fo­nicz­nie:

(0048) 91  489 16 30, od ponie­działku do piątku w godz. 10:00–15:00

W trak­cie trwa­nia kongresu:

w pią­tek 15 listo­pada — od godz. 8.00 do 20.00

w sobotę 16 listo­pada — od godz. 8.00 do 18.00

Lub oso­bi­ście w: 

CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJTURYSTYCZNEJ

ULKORSARZY 34 (ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH)

SZCZECIN