Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Konferencja prasowa w Zamku Książąt Pomorskich

Konferencja prasowa w Zamku Książąt Pomorskich

Wczo­raj o godz. 11.00 odbyła się w Sali Anny Jagiel­lonki Zamku Ksią­żąt Pomor­skich w Szcze­ci­nie kon­fe­ren­cja pra­sowa, na któ­rej przed­sta­wi­ciele Urzędu Mar­szał­kow­skiego i insty­tu­cji zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję Kon­gresu opo­wia­dali o swo­ich zamie­rze­niach. Zapra­szamy do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji z kon­fe­ren­cji. Auto­rem mate­riału wideo jest Tele­wi­zja Pomerania.

powrót