Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Fotorelacja z Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego

Fotorelacja z Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego

Sza­nowni Państwo

Pierw­szy Kon­gres Kul­tury Pomo­rza Zachod­niego za nami. Wszyst­kim przy­by­łym dzię­ku­jemy za udział. Dwu­dniowe spo­tka­nie w Szcze­ci­nie było pierw­szą tak sze­roką dys­ku­sją o kul­tu­rze w regio­nie i nie tylko. Wiele godzin debat, mnó­stwo oka­zji do wymiany poglą­dów, pomy­słów oraz wizji z pogra­ni­cza kul­tury, gospo­darki i nauki. Przed pod­su­mo­wa­niem mery­to­rycz­nym Kon­gresu czas na przy­po­mnie­nie atmos­fery panu­ją­cej w salach pane­lo­wych, ale rów­nież pod­czas wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych. Poni­żej zamiesz­czamy zestaw ponad 40 zdjęć. (Źró­dło zdjęć: mate­riały organizatora)

Pliki do pobrania

powrót