Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Folder Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego

Folder Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z fol­de­rem doku­men­tu­ją­cym I Kon­gres Kul­tury Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego, który odbył się w dniach 15 — 16 listo­pada 2013 r. w Szcze­ci­nie. Publi­ka­cja sta­nowi pod­su­mo­wa­nie dzia­łań, które odbyły się w ramach Kon­gresu. Zawiera pod­su­mo­wa­nia, komen­ta­rze, syl­wetki uczest­ni­ków oraz mate­riały fotograficzne.

Plik w for­ma­cie pdf można pobrać ze strony z doku­men­tami lub ze strony Wydziału Kul­tury, Nauki i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Zachodniopomorskiego.

powrót