Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

DOKUMENTY

Poniż­sze mate­riały można wyko­rzy­sty­wać w publi­ka­cjach dziennikarskich.

Dzien­ni­ka­rzy zain­te­re­so­wa­nych  zdję­ciami lub mate­ria­łami pro­simy o kon­takt  kongres@zamek.szczecin.pl

Raporty dot. stanu kul­tury w 2012 r. pocho­dzą ze strony Głów­nego Urzędu Statystycznego.

 

Pliki do pobrania: